Energikartläggning för klimat och ekonomi

Stäng Skriv ut

På uppdrag av Volvo Group Real Estate har ÅF kartlagt energianvändningen för hela Torslandaverken. För att få en relevant bild tittade vi inte bara på driftsystemen. Hänsyn togs även till själva produktionen och människorna som arbetar i fastigheterna.

Foto: Volvo

Öppet för dialog

Torslandaverken är en imponerande anläggning på Hisingen i Göteborg. Här tillverkar Volvo sina personvagnar, här finns huvudkontoret, ett krocktestcenter och ett gymnasium – bland mycket annat. Landytan är fyra miljoner m². En stad i staden, helt enkelt.

 

ÅF fick i uppdrag att hitta besparingsåtgärder genom en energikartläggning. Uppdraget inleddes med en analys av hela anläggningen (drygt 50 byggnader). Efter det prioriterade vi sex av dem – som stod för cirka 80 procent av energiåtgången. Ytan var 432 000 m2.

 

I projektet medverkade flera medarbetare från vår uppdragsgivare: från miljöchef till driftpersonal. Föresatsen var att ha en uttalat öppen dialog och att låta alla komma till tals. Under arbetets gång skedde därför flera avstämningsmöten, där diskussionens vågor gick höga.

 

En annan viktig premiss var att energikartläggningen skulle ta hänsyn till helheten, alltså alla aspekter som påverkar energikostnaderna: fastigheterna och dess system, produktionen och människorna som arbetar där.

 

Stor besparingspotential

Vi gjorde en nulägesanalys och presenterade, med hjälp av enkla och pedagogiska Sankeydiagram, hur mycket energi som köps och hur den används.

 

Den största besparingspotential fanns inom ventilation och värmeåtervinning från själva produktionen. Under arbetets gång kunde vi till och med genomföra enklare behovsanpassningar som inte krävde några investeringar i utrustning. Det handlade bland annat om att stänga av ventilation som gick nattetid och att göra pumpstopp.

 

De fastigheter som ingick i uppdraget hade en total fjärrvärmeanvändning på 16,3 GWh/år. För dessa kom vi fram till att 5,5 GWh/år kan sparas. Den totala elanvändningen uppgick till 38,0 GWh/år. Här kan nästan 2 GWh om året sparas.

 

Besparingspotentialen för hela anläggningen vid Torslandaverken är stor. Beräkningarna visar att reduceringar om 25 procent av dagens värmekostnader och fem procent av dagens elkostnader är möjliga.

 

Om all besparingspotential uppnås, minskar vår uppdragsgivare sin miljöpåverkan med följande (per år): 

  • cirka 240 ton koldioxid

  • cirka 0,18 ton kväveoxid

  • cirka 0,03 ton svaveldioxid.

Projektet går vidare och vi har fått förtroendet att projektleda ett stort antal av de föreslagna åtgärderna. 

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com