När målmedvetenhet betalar sig

Stäng Skriv ut

MedicHus önskan var att minska värmeanvändningen med en fjärdedel. Under projektets gång har vi dessutom sett över elanvändningen och vidtagit åtgärder för att reducera den.

MedicHus

Foto: Johan Wingborg


Satsning på lång sikt

MedicHus förvaltar särskilda boenden och verksamhetslokaler för äldre i Göteborgs Stad. De förvaltar dessutom bostäder med särskild service och lokaler för verksamheter som riktas till personer med funktionsnedsättning.

Den totala byggytan uppgår till drygt 500 000 m2. När samarbetet inleddes satte vi upp ett mål att minska värmeanvändningen med drygt 25 procent under en tioårsperiod – från ett snitt på cirka 130 kWh/m2 till ett snitt på 100 kWh/m2.

En projektgrupp har utgjort kärnan under arbetets gång. I gruppen finns tekniska förvaltare och driftpersonal från MedicHus – samt förstås ÅFs projektledare.

 

Både värme och el

MedicHus förvaltar en stor mängd byggnader. För att få uppdraget att löpa så smidigt som möjligt har vi delat upp våra insatser i flera delprojekt. Ett metodiskt jobb som omfattat hundratals energieffektiviserande åtgärder.

 

Efter en energikartläggning i den aktuella byggnaden har olika åtgärder för att sänka energiåtgången identifierats. Därefter har vi tagit fram underlag för att genomföra åtgärderna, till exempel ritningar eller beskrivningar så att vår uppdragsgivare har kunnat handla upp entreprenörer.

 

Till de vanliga åtgärderna hör injustering av värme- och ventilationssystem. Det rör sig om driftoptimering av den befintliga utrustningen: rätt drifttider, rätt kurvor för tekniska system och rätt temperaturer. I vissa fall har man behövt bygga och eller byta ut ventilationssystem.

 

Under åren har vi också analyserat och vidtagit åtgärder för att göra elanvändningen hos MedicHus mer effektiv. Det kan till exempel handla om fläktdriften.

 

Nu har nio år av de tio gått och det uppsatta målet har nåtts. Under det återstående året siktar vi på att komma ner en ytterligare bit under det satta målet. Samarbetet med driftpersonalen har varit (och är) av största vikt. De hjälper oss med att peka ut svaga punkter, medan vi har överblicken över hur de olika systemen samverkar med varandra. 

Tel: +46 10 505 00 00 info@afconsult.com