Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2-programmet)

Skriv ut

Energimyndigheten utlyser cirka 50 miljoner kronor inom forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2-programmet). Den här första utlysningen välkomnar projektförslag inom programmets samtliga delområden.

Om programmet

Syftet med programmet är att ta fram ny kunskap, teknik samt nya tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Programmet fokuserar på byggnader och de system, tekniker och installationer som är kopplade till byggnader samt de människor som på olika nivåer och genom olika roller ingår i brukandet av byggnader.
Alla aktörer som bidrar till utveckling inom området kan söka detta stöd och tidigaste projektstart är 30:e juni 2018. 
Följande steg ska gås igenom innan ansökan lämnas in.

Syftet med programmet är att ta fram ny kunskap, teknik samt nya tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

 

Programmet och utlysningen inriktar sig på energi- och resursanvändning inom den byggda miljön sett över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler och deras produktion, människors livsstilar, val och användning av energi relaterad till boende och brukande av lokaler, renovering av byggnader, ombyggnad samt rivning.

 

Programmet fokuserar på byggnader och de system, tekniker och installationer som är kopplade till byggnader samt de människor som på olika nivåer och genom olika roller ingår i brukandet av byggnader.

 

Vad kan stödet användas till?

Programmet kan ge stöd till forsknings-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt samt stödja aktiviteter som syftar till kommersialisering och ökat nyttiggörande.

 

Vem kan söka stöd?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området och inkluderar exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, samt institut med anknytning till området. Projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, är särskilt prioriterade.

 

Tidplan

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-06-30 och som längst pågå till 2021-12-31.

 

Nästa steg?

 

 

 

Sista dag för ansökan: 2018-05-02
Utlysta medel: 50 miljoner kronor